New Code Talker & Salamangreat

Code Talker Invert
ธาตุแสง / เผ่าไซเบิร์ส / มอนสเตอร์ลิงก์เอฟเฟค / 1300 / ลิงก์-2
ลูกศรลิงก์ : ซ้าย , ขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส 2 ใบ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส จากบนมือเรา ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ 1 ใบ.

Salamangreat Coyote
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 3 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1000 / 200
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบลิงก์ : เราสามารถ สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Salamangreat” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Salamangreat Coyote” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน.
● (คอส) เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Salamangreat” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Salamangreat Coyote” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้น ขึ้นมือ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.