ข่าวจากเด็คตัวอย่างในนิตยสารวีจั้ม

 

SD34 Reprint

  • Salvagent Driver
  • Launcher Commander
  • Bitrooper
  • Book of Eclipse
  • Hand Destruction
  • Trap Hole of Spikes
  • Breakthrough Skill